Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis man har et handicappet barn, og det anses for en nødvendig konsekvens at forældrene passer barnet i hjemmet, kan man søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Alt afhængigt af barnets behov, kan man få kompensation for nogle få timer om ugen eller i en kortere periode på fuld tid.

Kompensationen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 30.576 kr. om måneden (2018). Beløbet reduceres i forhold til den andel, de visiterede timer til tabt arbejdsfortjeneste udgør af den samlede arbejdstid. Der beregnes bidrag til pensionsordning, som udgør 10 pct. af bruttoydelsen. Bidraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag. Kommunen indbetaler efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-bidrag af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Der vil i forbindelse med kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste stadig blive indsat penge til pension og feriepenge. 

Søg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste her

Når ansøgningen er modtaget vil Myndighed Børn & Unge Handicap vurdere, om du kan blive kompenseret. Har du brug for hjælp eller har spørgsmål kan du kontakte: