Aktivitetsdelen

Lovgrundlag

Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104.

Mål-og aldersgruppe

Borgere med erhvervet hjerneskade / fysisk handicap, der:

  • har et tilbud om bostøtte ved boligerne Lene Bredahls Gade eller
  • bor i egen bolig, andet botilbud eller lignende og har behov for dagtilbud

Aldersgruppen er fra 18 år.

Antal pladser

32 dagpladser.

For eksterne borgere er tilbuddet åbent hverdage kl. 8-16, fredag dog til kl. 13. Ved arrangementer, ture m.m. kan åbningstiden være udvidet. For interne brugere er der tale om et dagtilbud, som er en integreret del af borgerens øvrige tilbud. Aktiviteterne og samværet kan ligge i dag- og aftentimerne.

Ydelser som er indeholdt i taksten

Ydelsen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den kommunale § 141 handleplan og neuro-pædagogisk vurdering af den enkelte borgers behov. Der udarbejdes én gang om året en individuel plan for borgeren. Planen udarbejdes sammen med borgeren, i det omfang, det er muligt. Under den individuelle plan oprettes der flere delmål, der arbejdes med i det daglige.

Aktiviteterne i aktivitets-og samværstilbuddet er primært gruppeaktiviteter. Individuelle aktiviteter tilbydes også -for eksempel sanserum, spabad og lignende.

Den faglige indsats kan indeholde:

Vedrørende borgeren:

  • deltagelse i ridning
  • aktivitet i lokalerne i Lene Bredahls Gade – træværksted, sanserum, træningsrum, kunstgruppe, nyhedslæsning, IT, socialt samvær m.m.
  • gruppeaktiviteter med fysio- og ergoterapeuter
  • individuelle aktiviteter med afdelingens personale

Kontakt til familie/netværk

  • samarbejde med pårørende og netværket i det omfang, den enkelte borger ønsker, fx støtte til genetablering og opretholdelse af kontakt til familie og netværk

Medarbejdere

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat. 5 medarbejdere til 32 brugere. Derudover deltager ergo- og fysioterapeuter fra døgntilbuddet i holdaktiviteter.

Muligheder for tilkøb

For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, fx til særlig skærmning eller individuelle indsatser jf. SL § 141 handleplan.