Bostøtte

Hvis det er svært at klare dagligdagen, er der i Randers Kommune mulighed for at få hjælp, støtte, rådgivning og vejledning i eget hjem.

Er man udviklingshæmmet, er det muligt at få bostøtte af Bostøtteteamet handicap. Er man udviklingsforstyrret, har ADHD, Asperger eller har en senhjerneskade, er det muligt at få bostøtte af Specialvejlederteamet. Det er socialafdelingen, der visiterer til bostøtte.

Bostøtteteamet handicap

Voksne udviklingshæmmede, der bor i eget hjem og har svært ved at klare sig uden hjælp i dagligdagen, kan få hjælp af Bostøtteteamet handicap.

Teamet kan hjælpe, støtte, rådgive og vejlede om for eksempel:

  • Økonomi.  
  • Kontakt til offentlige myndigheder.
  • Indkøb og madlavning.
  • Strukturering af dagligdagen.
  • Planlægning af fritidsaktiviteter.
  • Hjælp til sociale kontakter.

Bostøtteteam Handicap

Sådan søger man om bostøtte


For at søge om bostøtte, skal man i første omgang kontakte Socialafdelingen, Voksen. Herefter vil det blive vurderet, om betingelserne for at få bostøtte er opfyldt.

Specialvejlederteamet

Specialvejlederteamet yder støtte til borgere i eget hjem. De borgere, der modtager støtte fra specialvejlederteamet har alle et nedsat funktionsniveau på baggrund af autismespektrumforstyrrelser. Komorbiditet til andre psykiske/psykiatriske lidelser forekommer. Teamet består af syv vejledere og der ydes støtte til ca. 80 borgere. Omfanget af støtten, der ydes den enkelte, afhænger af en individuel vurdering foretaget af Ældre-Handicap i Randers Kommune.  Formålet med støtten er udvikling af funktionsniveauet med henblik på størst mulig selvstændighed i eget liv.


Sådan søger man om bostøtte


For at søge om bostøtte, skal man kontakte Socialafdelingen, Voksen. Herefter vil det blive vurderet, om betingelserne for at få bostøtte er opfyldt.